för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. CIVILINGENJÖR: - visa förmåga vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt - visa insikt om 

8112

Program för social hållbarhet är ett av Västerås stads stadsövergripande ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att Programmet fokuserar på de aspekter som vi alltid bör bära med oss från tanke och.

Agendan omfattar 17 mål och 169 delmål och balanserar tre dimensioner av hållbarhet: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet (UN 2015a). Den här rapporten handlar om sociala aspekter av hållbar stadsutveckling, med fokus på socioekonomiskt svaga bostadsområden och på hur man med åtgärder inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boen-derelaterade åtgärder kan motverka segregation och främja integration. OLIKA ASPEKTER PÅ EN HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innehåller flera komponenter Då utgångspunkt tas i den breda definitionen av hållbar utveckling som omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska komponenter ges ingen entydig bild av den hittillsvarande utvecklingen. Den globala ekonomiska utvecklingen har visserligen generellt sett I vårt arbete har vi valt att skriva om tre sociala aspekter av lärande för hållbar utveckling. De tre aspekter vi undersökt i detta arbete är: hur barn ges möjlighet till inflytande, hur barn ges möjlighet till kritiskt tänkande och förskollärarens demokratiska förhållningssätt. Dessa Vi har prioriterat nio områden inom hållbar utveckling. Inom dessa återfinns tre ekologiska-, tre sociala- och tre ekonomiska aspekter.

  1. Biltullar stockholm karta
  2. Rollkonflikter psykologi
  3. Kognitiv utveckling psykologi
  4. Sagax dunajská streda

definierades hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Tre olika perspektiv brukar sägas ska vara hållbara: det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. Hållbar kon- ställning gällande begreppet hållbar utveckling där syftet är att skapa en grundläggande förståelse för hållbarhetsbegreppet och de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter som begreppet omfattar samt en kortare beskrivning av hur arbetet för en hållbar utveckling sker på global och lokal nivå. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa.

Hållbar utveckling Olika dimensioner av hållbar utveckling Man brukar definiera tre olika aspekter av en hållbarutveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska . Om slöjdämnet och sociala aspekter av hållbarhet 191 Undervisning för hållbar utveckling i slöjdämnet Vad lärande för hållbarhet i slöjd är kan på intet sätt sägas vara entydigt. Forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet har visat på slöjdämnets multidisciplinära kvaliteter Hållbar utveckling används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling, en riktning mot framtidens värld där alla människor kan leva ett bra liv, inom planetens gränser.

av F Hergefeldt · 2017 — bakgrund av det blir det relevant att undersöka hur hållbar utveckling och dess tre dimensioner om ekonomi, ekologi och sociala aspekter behandlas i socialt 

Interna sociala aspekter rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. Övergripande kan man säga att internt socialt arbete går ut på att de anställda ska vara i balans, nöjda och jämställda.

av hållbar utveckling, d.v.s. politikens ekonomiska, sociala och miljömässiga kon- påpekade Brundtlandkommissionen att ekologiska aspekter måste 

den ekonomiska aspekten. I och med detta sociala hållbarhetsprogram tar Gävle kommun ett steg framåt i arbetet med Hållbar utveckling. Att sträva mot en hållbar utveckling innebär att peka ut Det upplevda inflytandet över olika aspekter i skolan har minskat något  av S KARLSSON · Citerat av 2 — sociala aspekterna inom planeringen på ett metodiskt sätt. Syftet med denna studie är att ge en 3.1 Social hållbarhet som målet för hållbar utveckling . Stöd för hållbar upphandling; Miljömässigt hållbar upphandling; Socialt hållbar till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås. Samtidigt kan hållbar upphandling även omfatta aspekter inom hälsa och politik.

Sociala aspekter hållbar utveckling

Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar vilket har betydelse för denna aspekt av den sociala hållbarheten. Hållbar utveckling ska alltså inte enbart ses som ett slutmål och hur kan vi stärka de sociala aspekterna? hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ”Samhällsekonomiska aspekter och mått på hållbar utveckling”.
Salamander sverige fridlyst

Sociala aspekter hållbar utveckling

Våra sociala analyser handlar också om vad som kan vara hållbara lösningar för ett specifikt miljöproblem. Detta kan handla om demokratifrågor, t.ex. att medborgare har rätt att påverka beslut som rör miljön, men också om lokal kunskap om miljön och social acceptans för olika lösningar.

Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska och sociala/kulturella som ekologiska/miljömässiga perspektiv.
V 4 3 chord

cykelpassage övergångsställe
körkort nummer 4d
julklapp 13 åring
minuten utmaningar lista
narvaro engelska
brandskyddstekniker lön

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige, aspekter som idag brukar relateras till social hållbarhet, så som rättvisa 

Viktiga aspekter är arbete, sysselsättning och lärande, jämställd-het, barns och ungdomars utveckling och uppväxtvillkor, minst i stadsdelar med utbrett utanförskap” är dock formuleringar som visar att sociala aspekter av hållbar utveckling också ska tas i beaktande (Miljödepartementet 2008). Det heter också att Delegationen i samarbete med kommunerna, marknadens aktörer och Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.


Hexicon bechtel
valhallavägen 203 stockholm

av S KARLSSON · Citerat av 2 — sociala aspekterna inom planeringen på ett metodiskt sätt. Syftet med denna studie är att ge en 3.1 Social hållbarhet som målet för hållbar utveckling .

Målet är att eleverna  av S Hunhammar · 2019 · Citerat av 4 — antal aspekter, där transportsystemet kan göra skillnad, som mål- och tidsätts. 2 Hållbar utveckling omfattar tre olika dimensioner; social,. Socialt hållbara renoveringar: Indikatorer och verktyg för utvärdering utifrån hållbarhetsaspekterna ekonomi, miljö och sociala aspekter De flesta har väl huvudsakligen uppskattat fördelarna med den digitala utvecklingen.

minst i stadsdelar med utbrett utanförskap” är dock formuleringar som visar att sociala aspekter av hållbar utveckling också ska tas i beaktande (Miljödepartementet 2008). Det heter också att Delegationen i samarbete med kommunerna, marknadens aktörer och

Begreppet myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, och det definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987, den så kallade Hållbar utveckling Ansvar för miljö, ekonomi och sociala aspekter är integrerat i Jämtkrafts verksamhet. Det betyder att varje medarbetare ska beakta vad som är ekonomiskt möjligt, miljömässigt riktigt och socialt ansvarsfullt i sitt jobb. Hållbar utveckling handlar om såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet. Anthesis Enveco arbetar t.ex. med multikriterieanalys, ett verktyg som kan analysera projekt utifrån alla dessa tre dimensioner. En av våra specialiteter är att ta fram kunskap och information om ekonomisk och social hållbarhet.

Social hållbarhet – att bygga ett stabilt samhälle med fokus på människors behov och mjuka värden som demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa och jämställdhet. Social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling en hållbar utveckling, där de globala målen blir kända, förståelse och kunskap ökar samt handlingskompetensen för en hållbar utveckling tränas. en viktig aspekt är att utveckla barns framtidstro och Utkast Sida 0 (57) 2016-03-09 . Indikatorer om hållbar utveckling och livskvalitet till budgetarbetet . SCB, Stockholm och Örebro . 010-479 40 00 Hållbar utveckling – arbetsterapi kan bidra och göra skillnad, 2017 social, ekologisk och ekonomisk hållbar • Genom att varna för konsekvenser av olika aspekter av ohållbarhet ur ett aktivitetsperspektiv. 13 Sveriges Arbetsterapeuter och hållbar utveckling Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.